Regulamin Pracowni Już Dobrze


pamiętaj! umówienie konsultacji w pracowni jest równoznaczne z akceptacją regulaminu!


Umawianie konsultacji

1. Konsultację umówić można poprzez:

- telefon lub sms

796 589 785 -> dostępny w dni robocze w godzinach 9-20

- adres mailowy

psycholog.katarzynaborowiecka@gmail.com

- formularz kontaktowy

dostępny w zakładce Kontakt

 

2. Przed każdą konsultacją ustalamy datę oraz godzinę kolejnego spotkania. Przed pierwszą natomiast ustalamy dodatkowo preferowany komunikator oraz to czy Klient będzie potrzebował wystawienia faktury (i czy będzie ona potrzebna jednorazowo czy za każdym razem).

 

3. O umówionej porze należy oczekiwać na połączenie z mojej strony za pośrednictwem wybranego komunikatora. Bardzo proszę o niedzwonienie samodzielnie! Najprawdopodobniej trwa poprzednia konsultacja i może to zaburzyć jej przebieg!


Płatności

4. Cena konsultacji zgodna jest z kwotami podanymi w zakładce Cennik.

 

5. Uiszczenie opłaty za konsultację stanowi potwierdzenie umówionego terminu.


6. Opłaty za konsultację dokonujemy:

- przelewem na konto bankowe Pracowni Już Dobrze (mBank),

- BLIKiem na numer telefonu (796 589 785). 
W tytule przelewu wpisujemy "Konsultacja psychologiczna" oraz umówioną datę.


7. Jeśli Klient dokonuje opłaty za konsultację z konta innego niż własne, w tytule przelewu proszę także o wpisanie swojego imienia i nazwiska. 

 

8. Opłatę za konsultację należy uregulować w takim terminie, by została zaksięgowana na koncie Pracowni Już Dobrze MINIMUM godzinę przed umówionym terminem spotkania. W sytuacjach wyjątkowych (np. wypadające na moment przed umówioną konsultacją święta czy dni wolne), minimum godzinę przed konsultacją muszę otrzymać potwierdzenie wykonanego przelewu na adres mailowy psycholog.katarzynaborowiecka@gmail.com. Jeśli opłata / potwierdzenie przelewu nie wpłynie na konto Pracowni minimum godzinę przed umówionym terminem konsultacji, zastrzegam sobie prawo do uznania terminu za anulowany.

 

9. Jeśli Klient potrzebuje wystawienia faktury, należy poinformować o tym przed rozpoczęciem konsultacji, podając odpowiednie dane i adres mailowy do jej wysłania.


Zmiany dotyczące umówionych konsultacji i spóźnienia

10. Chęć zmiany dnia i/lub godziny konsultacji powinna zostać zgłoszona z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem. Termin zamienny jest ustalany z Klientem indywidualnie i zależy od dostępności wolnych miejsc w grafiku. Zasada ta obowiązuje tak samo Klienta, jak i mnie.

 

11. Odwołanie umówionego spotkania musi odbyć się z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.

 

12. Jeśli Klient nie wywiąże się z punktu 11 (odwoła spotkanie na mniej niż 24 godziny przed jego umówionym terminem lub w ogóle nie poinformuje o tym, że nie pojawi się na spotkaniu), a postanowi ponownie umówić konsultację (w tym samym lub innym terminie), musi najpierw uiścić 100% opłaty za poprzedni, anulowany niezgodnie z Regulaminem termin.

 

13. W przypadku spóźnienia, o którym Klient uprzedził, konsultacja zostaje proporcjonalnie skrócona (tj. jeśli Klient spóźni się 10 minut, konsultacja zamiast trwać 50 minut, będzie trwać 40 minut).

 

14. W przypadku spóźnień, o których Klient nie uprzedził, a trwają 15 minut lub więcej, zastrzegam sobie prawo do uznania terminu za anulowany.

 

15. Jeśli wydarzy się sytuacja opisana w punkcie 14, a Klient postanowi umówić konsultację w innym terminie, musi najpierw uiścić 100% opłaty za poprzedni, anulowany w wyniku nieprzestrzegania Regulaminu, termin. 

 

16. Dokładam wszelkich starań, by takie sytuacje nie miały miejsca, jednak jeśli spóźnienie wyniknie z mojej strony, konsultacja oczywiście w żaden sposób nie skraca się, a jedynie przesuwa w czasie.


Następstwa nieprzestrzegania regulaminu

17. Zastrzegam sobie prawo do uznania umówionego terminu za anulowany w następujących sytuacjach:

- (za punktem 8) opłata lub potwierdzenie przelewu za konsultację nie wpłynęło na co najmniej godzinę przed umówionym terminem konsultacji,

- (za punktem 14) spóźnienie, o którym Klient nie uprzedził, trwa 15 minut lub więcej

- Klient nie bez uprzedzenia nie pojawił się na umówionej konsultacji.

 

18. Jeśli termin zostanie anulowany w wyniku:

- sytuacji opisanych w punkcie 17,

- odwołania spotkania przez Klienta w odstępie mniejszym niż 24 godziny przed jego umówioną datą,

a Klient postanowi powrócić do Pracowni, by móc umówić się na kolejną konsultację, musi najpierw uiścić 100% opłaty za poprzedni, anulowany w wyniku nieprzestrzegania Regulaminu, termin.

 

19. Regulamin jest ogólnodostępny - do wglądu bez ograniczeń. Ponadto przed pierwszą konsultacją każdy Klient otrzymuje ode mnie dodatkowe przypomnienie i prośbę o zapoznanie się z jego treścią. Jeśli mimo to, Klient nie zapozna się z Regulaminem, nie zwalnia go to od jego przestrzegania. Umówienie konsultacji w Pracowni jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.


Kontakt poza konsultacjami

20. Poza konsultacjami kontaktujemy się wyłącznie w sprawach dotyczących umówienia / odwołania spotkania lub zmodyfikowania już umówionego terminu. Wszystkie pozostałe kwestie poruszamy wyłącznie w wyznaczonym terminie konsultacji.

 

21. Wyjątek od założeń punktu 20 stanowią sytuacje, w których w trakcie konsultacji wspólnie ustalone zostało, że z określonych przyczyn kontakt taki ma mieć miejsce.